НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит

За да се ползва данъчното облекчение, е допустимо кредитът да е получен и преди 2013 г.

И през 2014 година един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината.

Условието е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател, в който е описан размерът на направените лихвени плащания през годината, напомнят от Националната агенция по приходите (НАП).

Второто изискване за ползване на данъчното облекчение е да се приложи и декларация от съпруга или съпругата, че няма да се възползва от намалението на данъка.

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък. За да се ползва данъчното облекчение, е допустимо кредитът да е получен и преди 2013 г.

Данъчното облекчение може да се ползва, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Договорът за ипотечния кредит е сключен от лице, което има граждански брак. Гражданският брак трябва да е сключен до 31 декември на годината, за която се ползва данъчното облекчение за млади семейства.

2. Поне единият от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.

3. Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година. Данъчното облекчение за млади семейства не може да се ползва, ако за обезпечение служи друго жилище, а не закупеното с кредита.

 4. Данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

5. Лицето представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за 2013 г.

Източник: http://www.investor.bg

14.02.2014, Кредитиране