Облекчават се процедури за промяна на предназначението на земеделски земи

Предвиждат се промени при процедурата за утвърждаване на площадки за проектиране на трасета за неземеделски нужди

Правителството предлага промени в Закона за опазване на земеделските земи, с които да облекчи режима за промяна на презназначението на нивите за неземеделски нужди, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

С поправките се предвижда да се облекчи процедурата за утвърждаване на площадки за проектиране на трасета и промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.

Правителството предлага без промяна на предназначението на нивите да могат да се изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, като тяхната застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв. м.

Предлага се също така да не провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране при промяна на предназначението, ако това е предвидено с общ устройствен план, както и за терени, отдадени на концесия с решение на Министерски съвет.

Няма да се утвърждават и подземни и надземни трасета за проектиране, когато при прокарването им не се засяга съществено земеделската земя и не се променя нейното предназначение.

Ако обаче възникнат въпроси за доизясняване, Комисията за земеделските земи ще има възможност да отложи промяната на предназначението на нивите за даден обект. Нормативно се регламентира и правомощието на Комисията да обсъжда искания за разрешаване на временно ползване на земеделска земя в случаите, определени с правилника към закона.

Предлага се, с цел уеднаквяване на реда за оспорване на решенията на Комисията за земеделските земи за промяна на предназначението на земеделски земи и за утвърждаване на площадки и/или трасета, те да подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.

С друго решение правителството реши да се приватизира и имот - частна държавна собственост, който се намира в Западната складова зона на Видин. Имотът е с площ 30 438 кв. м и в него са построени 12 сгради с промишлено предназначение, които не се използват. Данъчната му оценка към 31.12.2013 г. е 1 207 104 лева.

Имотът - бивш учебен комплекс, е отнет през 2004 г. от Министерството на образованието и науката поради отпаднала необходимост. През 2009 г. е бил предоставен от областния управител за управление на община Видин, но през 2013 г. местната власт го връща на държавата.

Теренът и сградите ще бъдат продадени чрез публичен търг при първоначална цена не по-ниска от данъчната оценка.

Източник: http://www.investor.bg

28.02.2014, Недвижими имоти