Разнопосочни промени в ЗУТ опитват да вкарат в ред строителството

1 / 1

ОУП ще може да се обжалва, сгради ще се строят само при наличие на улици, ателиетата получават статут на жилища, а документите влизат в единен публичен регистър.

Гражданите, чиито интереси са засегнати от общите устройствени планове, ще могат да ги обжалват. Разрешение за строеж ще се дава само, ако улиците около обекта вече са собственост на общината. Ателиетата получават статут на жилищата. Общината ще премахва по-лесно мобилни обекти за търговия, ако не са по правилата. Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) ще е отговорна за лицата, които упражняват строителен надзор и консултантите по инвестиционни проекти. Почти всички административни движения, свързани с устройството на територията, ще бъдат публикувани в единен публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Това са част от измененията и допълненията в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които парламентът гласува в сряда. Промени има почти по цялото протежение на досега 239-членния закон. Текстовете, които минаха безпрепятствено през пленарна зала, обединяват два законопрокета на Министерски съвет, и предложения на депутати от ГЕРБ и ОП, внесени между първо и второ четене, които в голяма степен отразяват вижданията на главния архитект на София. Новите поправки са 98-и поред от приемането на ЗУТ през 2001 г досега, ако се броят и два текста, отменени с решение на Конституционния съд (КС) през миналата година.

Общите устройствени планове може да се обжалват
С промените вече има възможност общите устройствени планове да бъдат обжалвани пред съотвтния административен съд по местонахождението на имота от собственици на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания. Такива са имотите, за които се предвижда да бъдат отчуждени, или за които се въвеждат ограничения са собствеността с цел защита на обществения интерес. Обжалването трябва да стане в 14-дневен срок от обнародването на плана в "Държавен вестник". То обаче няма да спира изпълнението на плана.
В предишния вариант на закона общите устройствени планове и техните изменения бяха необжалваеми, но миналата година КС отмени този текст като противоконституционен. Юристи коментират, че новите текстове дават възможност на гражданите и техните организации да защитят правата си чрез способите на административния процес.

Към обектите частна собственост, които може да се отчуждават за публични нужди на основа на влезли в сила ПУП-ове в закона изрично се добавят обществените паркинги. В същия контекст се въвежда и по-общото понятие "обекти на социалната инфраструктура" вместо досегашното описателно - обекти на здравеопазването, социалното подпомагане и образованието.

През миналата година Конституционния съд отмени също разпоредба, която удължаваше на 15 години от влизането в сила на устройствения план срока, който има общината, за да започне процедури по отчуждаване на частни имоти, поподащи в паркове. Въпросът как ще се реши проблемът с тях все още е висящ.

Повече динамика при подробните устройствени планове
Ако в рамките на месец, след като е постъпило искане за съгласуване на подробен устройствен план (ПУП), заинтересованите ведомства бавят становищата си или не присъстват на експертните съвети, то проектът се смята за съгласуван без забележки, гласуваха депутатите. В случай на отказ той трябва да е мотивиран.

Ако в рамките на година, след като кметът е разрешил промяна в подробен устройствен план, не бъде внесен проект за изменението му, заповедта губи правно действие, предвижда друга разпоредба. Смята се, че така ще бъдат пресечени опитите за процедурно блокиране на строителната инициатива.

След като бъде допуснато или възложено изработването на ПУП за национален обект или на общински от първостепенно значение, сроковете за администрацията се скъсяват наполовина спрямо стандартните.

Скъсява се и срокът за подаване на жалби срещу актове, с които се одобрява ПУП или се издава разрешение за строеж. Актът трябва да бъде обжалван пред органа, който го е издале, в 14-дневен срок от обнароването му в "Държавен вестник". Досега в отделни случаи срокът беше 30-дневен.

Строително разрешение - само, ако улиците са общински
Задължително условие за издаване на разрешение за строеж става наличието на приложена улична регулация - т.е. земята под основната улица към обекта да е общинска собственост. Предложението е на Столичната община и е разработено от екипа на главния архитект на София арх. Здравков, обяви във фейсбук профила си кметът Йорданка Фандъкова. Според нея промяната е ключова за София и особено за новите квартали. Така се спира възможността в улиците да остават частни имоти и да се стига до прецеденти, като затваряне на улици или частни улици.

В същата посока е и разпоредбата, че даден обект се въвежда в експлоатация само, ако вече са изпълнени мероприятията по изграждане на улици. Тази норма досега важеше основно за курортите, но вече се пренася и върху териториите със средно и високо застрояване. Законът изрично уточнява, че изграждането на улици, пътища и алеи може да се извърши и за сметка на собствениците по условия и ред, определени в специална наредба.

Малки стъпки за по-добра среда
Прецизирани са и нормите за максимална височина на застрояване в зони за ниско и вилно строителство, с което се смята, че се затварят възможностите за заобикаляне на ограниченията.

Строителни разрешения за пристроявания и надстроявания вече ще се издават само след извършено обследване на конструкцията на сградата.

При определяне предназначението на дадена сграда ателиетата се приравняватт по статут на жилища, реши парламентът. Досега сградите с ателиета позволяваха да се заобиколят по-високите изисквания за отстояния, които важат при жилищните сгради. Смята се, че сега тази възможност се затваря.
Законът регламентира и търговията на открито върху общински площи с мобилни съоражения - открити щандове, грилове, хладилни витрини, колички. Тя може да се извършва само с разрешение на кмета по реда на общинските наредби за преместваени обекти и за облика на градските пространства. Нов текст в закона дава възможност на общините да премахват по облекчен ред мобилните съоръжения от паркове, градини и площадни пространства. Столична община е имала такава процедура, но тя е била отменена заради липса на законово основание, обяснява в профила си кметът Фандъкова.

Повече отговорности за ДНСК
По предложение на Министерски съвет ДНCК става отговорна за дейността на лицата, които упражняват строителен надзор и на консултантите в инвестиционните проекти. Много от поправките са именно в затягане на правилата в тези сфери.

Например след като строително-монтажните работи приключат, лицето, което упражнява строителен надзор, трябва да изготви и подпечата окончателен доклад до възложителя. Той трябва да е подписан от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части. Докладът задължително трябва да съдържа оценка за изпълнението по десет показателя, изброени в закона: от законосъобразно започване и изпълнение на строежа, през годността на вложените строителни продукти, до съответствие с изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани при строителството.
ДНСК ще проверява и оценките за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на закона, отразени в комплексния доклад, съставен от консултанта. Служителите й ще проверяват и дали лицата, които упражняват строителен надзор, спазват задълженията си по време на строителството. Това ще става по ред, определен със специална заповед от началника на ДНСК. Той ще издава и удостоверения на консултантите за упражняване на дейностите по оценка на съответствие и строителен надзор.

Единен публичен регистър по устройство на територията
Предвижда се и да се създаде единен публичен регистър по устройство на територията към МРРБ. Той ще обединява сега съществуващи регистри в сектора, а условията и редът за публикуването и поддръжката му ще бъдат определени с наредба на Министерският съвет в рамките на година от влизането в сила на закона.

С поправките изрично се посочва кои решения, разрешения, откази, заповеди за поставяне и премахване на кметовете, общинските съвети, главните архитекти, областните управители, ДНСК, министъра на регионалното развитие и благоустроството трябва да бъдат публикувани в регистъра. Наред с другото например, там ще се публикуват дори разрешенията за поставяне на рекламни и информационни елементи и заповедите за премахването им. Създава се впечатлението, че кръгът е много широк и регистърът би трябвало да дава пълна картина за активностите във връзка с устройството на територията в страната.

Боряна Генчева
в-к Капитал

Снимка: Мирела

13.02.2021, България