След 2022 г. няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти

1 / 3

Според действащата нормативна уредба, след 29.01.2022 г. вече няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти.

Ако след изтичането на крайния срок, сградата все още няма технически паспорт, кметът на общината е длъжен служебно да възложи изготвянето му от специализирана фирма, като разходите се поемат от собственика на сградата или етажните собственици.

Техническият паспорт документира всички етапи от изграждането на сградата, дава информация за елементите от конструкцията, техническите характеристики, пожаро и земетръсоустойчивост и т. н. и дава надеждна информация за т. нар. дълговечност на сградата.

Според законовите изисквания, технически паспорт се съставя за сгради, построени след 29.01.2007 г. Така че всички сгради въведени в експлоатация след тази дата вече имат издадени технически паспорти.

Не така обаче стои въпроса с технически паспорти на по-старите сгради - при тях е необходимо да бъде извършено техническо обследване от специализирани фирми, при които се заснема строителната конструкция на сградата за установяване якостта на бетона, вида и разположението на вложената армировка и др. съществени елементи от строителната конструкция.

По информация на фирмите, специализирани в обследване на енергийна ефективност и техническото състояние на сградите, стойността на услугата е между 3 и 5 лв. на кв. м в зависимост от обема на техническата документация, която трябва да бъде изготвена. Така за един осем етажен панелен жилищен блок с 4 входа, разходът за технически паспорт може да достигне сумата от 20 000 лв.

Към момента няма законова възможност да бъде изготвен технически паспорт на отделен обект в сграда или на самостоятелен вход в нея.
Техническите паспорти задължително се заверяват в Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър.
Екземпляр от техническия паспорт на сградата се съхранява в районната администрация, от където може да се копира.

Изискванията по отношение на обследване и документиране състоянието на националния сградния фонд не са нови. Те са в контекста на национална стратегия, съответстваща на общоприетите изисквания, валидни за Европейския съюз, изпълнението на които е заложено у нас още от 2012 г. и са отлагани многократно.

Според експерти, официалното документиране на състоянието на сградите, валидирано чрез технически паспорт, ще повлияе върху цените на недвижимите имоти и в частност на самостоятелните обекти в сгради, тъй като всеки продавач и купувач вече ще има достъп до пълните технически характеристики на сградата, което ще определя и неговите аргументи за определяне цената на съответния имот.

Източник и снимки: Мирела

04.03.2021, България