Разрешителните за строеж намаляват с 12% през четвърто тримесечие

През четвъртото тримесечие на 2013 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 032 жилищни сгради с 3 656 жилища в тях и с 444 602 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 36 административни сгради/офиси с 41 120 кв. м РЗП и на 1 115 други сгради с 592 295 кв. м РЗП, сочат данните на НСИ. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 12.0%, жилищата в тях - с 2.8%, а застроената им площ - с 9.1%. Бележат спад и издадените разрешителни за строеж на административни сгради с 35.7%, а тяхната РЗП - с 25.9%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява с 12.0%, докато разгънатата им застроена площ нараства с 6.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 4.0%, жилищата в тях - с 15.6%, както и разгънатата им застроена площ - с 14.2%. Разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, са по-малко с 25.0%, а на другите сгради - с 19.1%. Същевременно разгънатата застроена площ на административните сгради нараства със 107.6%, а РЗП на другите сгради е повече с 15.0%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 186, София (столица) - 108, Пловдив - 107, София - 83 и Варна - 75. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: София (столица) - 963, Бургас - 888, Варна - 481, Пловдив - 357 и Стара Загора - 213. През четвъртото тримесечие на 2013 г. е започнал строежът на 591 жилищни сгради с 2 531 жилища в тях и с 286 640 кв. м обща застроена площ, на 24 административни сгради/офиси с 22 033 кв. м РЗП и на 602 други сгради с 459 378 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14.0%, а общата им застроена площ - с 2.6%, докато броят на жилищата в тях нараства с 33.5%. Намаление бележат и започнатите административни сгради с 42.9%, но общата им застроена площ се увеличава с 33.6%. Броят на започнатите други сгради нараства с 13.4%, както и тяхната РЗП - с 49.8%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.7%, докато броят на жилищата в тях нараства със 17.9%, а разгънатата им застроена площ - с 32.1%. Броят на започнатите административни сгради се увеличава с 20.0%, а тяхната РЗП нараства над два пъти. Увеличение се наблюдава и при започнатите други видове сгради с 13.4% и на общата им застроена площ с 99.4%. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 147 жилищни и 98 други сгради; Пловдив - 77 жилищни, 7 административни и 54 други сгради; Варна - 52 жилищни и 31 други сгради; София - 33 жилищни и 35 други сгради; София (столица) - 37 жилищни и 23 други сгради.

Източник и снимка: http://profit.bg/news/Razreshitelnite-za-stroezh-namalyavat-s-12-prez-chetvurto-trimesechie/nid-118614.html

05.02.2014, Строителство