Нормативни актове, свързани със собствеността

Законови и подзаконови нормативни актове (Закони, Правилници, Наредби, Инструкции), Тарифа за Нотариалните Такси, Закон за Нотариусите, Правилник за вписванията и др.

Правилник за вписванията

Одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 13 декември 1951 г. Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 1951г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 1955г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Септември 1996г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.5 от 16 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.67 от 16 Август 2005г.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

В сила от 01.03.2008 г., Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г.

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г.

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Обн. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.

ЗАКОН ЗА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (проект)

Проект на Закона за брокерите на недвижими имоти

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В сила от 14.11.2008 г. Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ (ЗЗД)

Последни изменения ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г. Можете да изтеглите документа като файл.

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)

Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000 г., В сила от 01.01.2001 г.

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Обн. ДВ. бр.85 от 24 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Този закон урежда обществените отношения, свързани с правата и задълженията на собствениците, поддържането на общите части, управлението,реда и контрола в сгради в режим на етажна собственост.

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)

В сила от 31.03.2001 г., Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.,

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

В сила от 28.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г.

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Целта на закона е привеждане на регулацията на дейността на брокерите и агентите на недвижими имоти в съответствие с обществените изисквания към нейното упражняване. С брокерска и агентска дейност на недвижими имоти по занятие се занимават както юридически, така и физически лица, част от които нямат никаква регистрация, съответно не плащат дължимите данъци и не водят никаква отчетност за извършваните от тях услуги. Липсват нормативно установени стандарти и реквизити, приложими към договорните правоотношения между брокерите на недвижими имоти и техните клиенти. За тези отношения към момента се прилагат правилата на договорите за търговско посредничество, комисионните договори, консултантските договори за изработка и договорите за поръчка. В този смисъл, съществуващата регулация следва да се допълни с норми, отчитащи спецификата на услугите, предоставяни от брокерите на недвижими имоти.

Наредба № 11 от 16 септември 2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

В сила от 01.10.2009 г. Издадена от Министерството на правосъдието Обн. ДВ. бр.76 от 25 Септември 2009г.

НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

(Обн., ДВ, бр. 72/2003 г., изм. ДВ бр. 37/2004 г., изм. доп. ДВ бр. 29/2006 г.) Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.

НАРЕДБА No 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

(обн.,ДВ,бр.51 от 5 юни 2001 г.) МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.10 от 28 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.11 от 1 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.

НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове от 14 юни 2001 г. на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.)

НАРЕДБА № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове от 14 юни 2001 г. на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ)

Приложение към чл. 3, ал.2 на ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Обнародван, ДВ, бр. 119 от 14 октомври 1998 г., изм., бр. 14 от 2000 г., бр. 16 от 2001 г., изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.