Национален парк "Централен Балкан"

Добре дошли в един от най-живописните паркове на България!

Привлечени от величествените пейзажи, богатството и красотата на Балкана, от стари времена и до днес хората свързват съдбата си с планината, ползват нейните ресурси, търсят в лоното й отмора и прилив на нови сили. Паркът е любимо място за туристи и природолюбители. Магията на дивия свят привлича с магнетична сила всеки, който веднъж е почувствал вълшебната му сила.

Обща информация

- площ: 71 669,5 хектара
- дължина: 85 км.
- средна ширина: 10 км.
- най-висок връх: Ботев – 2376 м. надморска височина
- най-ниска точка: близо до Карлово, около 500 м. надморска височина
- горите покриват 44 000,8 хектара
- безлесната зона е 27 668, 7 хектара
- 70% от екосистемите са естествени
- има 9 резервата с обща площ 20 019 хектара (Боатин, Царичина, Козя Стена, Стенето, Стара Река, Северен Джендем, Джендема, Пеещи скали, Соколна).

Национален парк “Централен Балкан” е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина. Тук се опазват саморегулиращи се екосистеми, притежаващи изключително биологично разнообразие, съобщества и местообитания на редки и застрашени видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата.

По-голямата част от територията на Парка е покрита с вековни букови гори, смърч, ела, габър и горун. Установените в Парка видове висши растения са повече от половината флора на България. От тях 10 вида и 2 подвида се срещат само в Централен Балкан и никъде другаде в света. 166 вида са лечебните растения, 12 от тях са защитени по закон. Дивото богатство допълват 229 вида мъхове, 256 вида гъби, 188 вида водорасли. В тази част на Стара планина обитават 70% от безгръбначните и 62% от гръбначните животни в България. Птичият свят е представен от 224 вида, сред които такива, които отреждат на Парка статут на Орнитологично важно място в международен мащаб. Над 130 вида висши растения и животни, срещани в Централен Балкан, са вписани в българската и световна Червена книга.
Паркът обхваща и просторни билни поляни, верига от сурови върхове, от които 20 с височина над 2000 метра, скални стени, пропасти, пещери, дълбоки каньони и високи водопади. Централен Балкан е предпочитано място от туристи, природолюбители и естествоизпитатели.

Национален парк “Централен Балкан” е създаден, за да съхрани неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък на местното население. Държавата и обществеността гарантират опазването на това богатство чрез обявяването на Националния парк през 1991 г. и създаването на специализирана управленска структура – Дирекция, която е регионален орган на Министерството на околната среда и водите. За опазването на дивата природа Дирекцията работи съвместно с местни организации, доброволци и приятели на планината.

“Централен Балкан” е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа – втора категория
според Международния съюз за защита на природата (IUCN). Паркът и 8 от резерватите в него са в Списъка на представителните защитени територии на ООН, а 4 от тях са част от световната мрежа биосферни резервати по програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.
През 2003 г. Национален парк Централен Балкан стана член на Европейската мрежа от национални паркове PAN Parks – международна оценка за неговата добре запазена и управлявана дива природа, а от 2004 г. носител на PAN Parks сертификат е и регионът на парка. Тези сертификати са знак, че защитената територия се опазва заради високата значимост на биоразнообразието в нея, но и заради ролята й за общественото развитие чрез устойчивия туризъм – източник на поминък за местните хора.

Туризъм в парка

Национален парк “Централен Балкан” е един от най-предпочитаните райони за пешеходен туризъм в България.
Паркът позволява осъществяването на краткосрочен, еднодневен или неколкочасов излет. Разработени са специализирани маршрути – 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм, маршрути за наблюдение на птици, на растения, на едри бозайници, общопознавателни, културно-исторически, пещерняшки, фотолов, алпийски и ски-рали. Възможности за пренощуване в Парка предлагат съществуващите хижи, заслони и почивни бази. На територията на Централен Балкан са разположени 20 туристически хижи с общ капацитет от 1434 легла, които се стопанисват от Български туристически съюз. Освен това са изградени и 4 ведомствени бази с 264 легла и 3 туристически заслона с 40 легла – за ползване при лоши метеорологични условия. Повече информация за хижи и маршрути на территорията на парка можете да намерите на Българския планинарски сайт, който е посветен на Българските планини и има за цел да представи красотата на българската природа и възможностите за отдих сред нея.

При посещение в Парка не забравяйте:

 • Дивата природа има право на неприкосновеност. Съхранявайте я в естествения й вид, като използвате разумно правото си на отдих и познание;
 • Информационните табели, листовки и служителите на Парка ще Ви помогнат да разберете правилата;
 • Национален парк “Централен Балкан” е дом на много диви животни. Ловуването и безпокойството им е недопустимо;
 • Отсичането на дървета и кършенето на клони не е позволено;
 • Късането на цветя също не е позволено, защото сред тях има редки и застрашени от изчезване видове;
 • Не оставяйте след себе си нищо, което замърсява;
 • Планината крие опасности. За по-голяма сигурност се придържайте към маркираните туристически пътеки и установените правила за движение;
 • Събирането на горски плодове и гъби става на разрешените места в разумно количество, без да се причиняват щети;
 • За бивакуване и палене на огън използвайте само обозначените за това места;
 • Риболовът е разрешен само на определените и обозначени места;
 • Не е разрешено събирането и увреждането на вкаменелости и скални образувания;
 • При движение с моторно превозно средство използвайте само обозначените пътища и паркинги;
 • Пазете Парка от пожари. В 90% от случаите те се дължат на невниманието на човека.

Източници: http://www.bulgarian-mountains.com/

Фото: МИРЕЛА

30.08.2010, Българските забележителности