Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. от ЗЗД

Уважаеми потребители, съдържанието на договора е като образец и не отразява всички промени, които Мирела налага в корпоративната си практика.

 

Днес нa.............в гр. София, между страните:

1.……………………………………………………………, л.к. № ………………. изд. на ……………… от МВР- гр. …………………,

ЕГН ………………………., /действащ/а/ лично от свое име и /или/, като пълномощник или

Законен представител на/:

2.………………………………………………………………………………..., л.к. № ………………. изд. на ………………

от МВР- гр. …………………, ЕГН ………………………

3.………………………………………………………………………………..., л.к. № ………………. изд. на ………………

от МВР- гр. …………, ЕГН ………………….., като ПРОДАВАЧ/И/ и 

4.………………………………………………………………………………..., л.к. № ………………. изд. на ………………

от МВР- гр. …………………, ЕГН ………………………,

5.………………………………………………………………………………..., л.к. № ………………. изд. на ………………

от МВР- гр. …………………, ЕГН ………………………, като КУПУВАЧ/И/, с право да посочи/ат/

трето лице за купувач при подписването на окончателния договор, на основание

чл.19 от ЗЗД се сключи този ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР със следното съдържание:

чл.1. С настоящия договор страните, действайки по своя воля и убеденост,

се задължават в определените по- долу СРОК, ПРОДАЖНА ЦЕНА и УСЛОВИЯ да се явят

пред НОТАРИУС и сключат ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР за покупко- продажба

/нотариален акт/ на следния недвижим имот,

а именно: ………………………………………………………………

 при съседи и описание съгласно представения документ за собственост,

ПРИ ОКОНЧАТЕЛНО ДОГОВОРЕНА ПРОДАЖНА ЦЕНА ЗА ИМОТА

……………………………………………….. ……………………………………………………………….евро, платими,

 както следва:

-а/ на …………………………. КУПУВАЧЪТ/ТЕ/ ще заплати на ПРОДАВАЧА/ТЕ/ КАПАРО /ЗАДАТЪК/

в размер на ………………………………………………………………….., като подписания договор служи

за разписка.

- б/ на ………………….. купувачът/те/ ще заплати на продавача/те/, като част от договорената

продажна цена сумата от ………………………………………………………………………………

- в/ останалата част от договорената продажна цена на имота, а именно

сумата от ……………………………………………………………………………………………………………евро, ще бъде

заплатена от купувача/те/ на продавача/те/ в деня на подписването на окончателния

договор, преди вписването му.

чл.2. Окончателният договор /нотариален акт/ ще бъде подписан в СРОК до ……………………..

г., като страните се споразумяват да се явят най- късно на посочената последна дата в

13 часа при Нотариус ………......………………....................

на адрес: …………………………………………...............................….., ако преди тази дата не

са сключили окончателен договор при този или друг нотариус.

чл.3. ПРОДАВАЧЪТ/ТЕ/ ще предадат на КУПУВАЧА/ТЕ/ владението върху имота 

в СРОК: …………………………………….…………………………………………………………………….

Имотът ще бъде предаден във владение, във вида, в който е огледан от купувача/те/ с всички

трайно прикрепени елементи, опразнен от мебели и

лични вещи……………………………………………………………………………………………………………………………………………

чл.4. ПРОДАВАЧЪТ/ТЕ/ е длъжен да плати/ят/ всички текущи разходи, произтичащи от

собствеността и  ползването на имота до момента на предаването му във владение на

купувача и да представи сметките на последния в деня на подписването на окончателния

договор, като стойността на неплатените сметки може да се приспадне от уговорената

продажна цена.

чл.5. КУПУВАЧЪТ е длъжен да купи имота в уговорения срок и плати продажната цена.       

чл.6. Всяка от страните по настоящия предварителен договор има право да иска обявяването

му за ОКОНЧАТЕЛЕН по реда на чл.19, ал.3 от ЗЗД или да изисква неустойката по договора

при неизпълнението му.

чл.7. Ако не бъде подписан окончателен договор в уговорения срок и при условията на този

договор по вина на КУПУВАЧА/ТЕ/, ПРОДАВАЧЪТ/ТЕ/ има/т/ право да задържи полученото

КАПАРО, като НЕУСТОЙКА.

чл.8. При не сключване на Окончателен договор в уговорените срок и условия по

вина на ПРОДАВАЧА/ТЕ/, той/те/ дължи на купувача/те/ връщане на полученото КАПАРОТО

в двоен размер, като неустойка.

чл.9. Местният данък и нотариалните такси по прехвърлянето на собствеността върху

имота ще бъдат поети от ………………………………………………………………

чл.10. Други уговорки:

чл.11. С подписването на настоящия договор страните по него декларират, че разбират

свойството и значението на това, което извършват, както и намеренията си да изпълнят

всички поети задължения. Също така продавачът/те/ /или пълномощникът им декларира/т/

пред купувача и посредника по сделката- МИРЕЛА - ЕООД, /като му /им/ е известна отговорността

по чл.313 от НК/, че представените при подписването на този договор документи,

доказващи собствеността върху имота не са неистински и с невярно съдържание, че е

на лице представителна власт и представеното пълномощното не е оттеглено, че

продавачът/те/ е/са/ единствен/и/ законен/ни/ собственик/ци/ на имота и че върху имота

няма тежести /ипотеки, възбрани, искови молби, учредени вещни права/, че няма съдебни спорове

за имота, че трети лица нямат имуществени претенции към продаваемия имот, както и че не

са сключвани преди този договор, предварителни договори за същия имот и се задължава/т/ да

не подписва/т/ такива, нито да отчуждава/т/ или обременява/т/ с тежести имота до подписването

на окончателния договор, в противен случай КУПУВАЧЪТ има право да иска разваляне

на предварителния договор и връщане на платеното капаро в двоен размер. При подписването

на този договор продавачът /те/ представи/ха/ следните документи, доказващи правото

на собственост и изпълнението на особените изисквания на Закона за подписването на този

 и окончателния договор, а именно: ………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………………………………………като се задължава/т/

да ги представи в оригинал при подписването на окончателния договор, заедно

с ………………………………………………………………………………………………………………………   

Договорът се състави и подписа в три еднакви екземпляра- по един за всяка от страните и

един за посредника- МИРЕЛА - ЕООД.   

ПРОДАВАЧ/И/:

1.……..…….                                         КУПУВАЧ/И/:1………………                                  2…………....                                                                                                     2 ……………..                                    3…………….                                                                                                            

За посредника:

30.11.2005, Договори и документи