Район "Връбница" - гр. София (Кметство "Волуяк"; Кметство "Мрамор")

Кмет: Младен Младенов
Приемно време: сряда 10:30-12:30 с предварително записване
Телефон: +359 2 495 77 10

Зам. кмет: инж. Димитър Димитров
Телефон: +359 2 49 57 713
Приемно време: вторник 9:00-11:30

Зам. кмет:
Стефания Асенова Матарова
Приемно време: вторник 9:00-11:30 ч.
Телефон: 02/495-77-12

Секретар: Десислава Иванова
Телефон: +359 2 49 57 714
Приемно време: вторник 9:00-11:30 ч.

Гл. архитект
: Симеон Симеонов
Телефон:02/495 77 20
Приемно време: четвъртък 9:00-12:30

Финансов контрольор:
Цветан Петров
02/495-77-25

Отдел финансови, материални и човешки ресурси:
Началник отдел:
Даниела Николова
Телефон: 02/495-77-43

Гл.счетоводител: Мариана Стоименова
Телефон: 02/495-77-30

Отдел административно и информационно обслужване:
Началник отдел: Десислава Илиева
Телефон: 02/495-77-24

Мл.експерт "Гражд. състояние": Венета Хаджигенова
Телефон: 02/495-77-07

Гл.специалист "ЕСГРАОН": Даниела Боянова
Телефон: 02/495-77-40

Мл.експерт "Деловодство": Цветелина Какачка
Телефон: 02/495-77-41

Отдел общинска собственост и контрол на търговията:
Началник отдел:
Антоанета Кънчева
Телефон: 02/495-77-35

Фронтофис: Лъчезар Терзиев - старши експерт - 8:30 – 17:00
Телефон: 02/495-77-53

Отдел сигурност:
Началник отдел:
Евгений Аврамов
Телефон: 02/495-77-60

Отдел устройство на територията и контрол по строителството:
Началник отдел:
инж.Десислава Александрова
Телефон: 02/495-77-49

Главен експерт: инж.Илиана Василева
Телефон: 02/495-77-50

Старши експерт: инж. Георги Георгиев
Телефон: 02/495-77-47

Отдел инфраструктура, устройство и екология:
Главен инжинер:
Иван Велев
Телефон: 02/495-77-22

Отдел образование, социални дейности, култура и спорт:
Началник отдел:
Иванка Чолакова
Телефон: 02/495-77-55

Старши експерт: Димитър Лазаров
Телефон: 02/495-77-44

Отдел"Местни данъци и такси"
Адрес: ул. “Дравски бой” 6
Телефон: 02/836 43 27; 02/836 87 93; 02/836 86 29

Контакти:
Адрес: София 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх.Б
Факс: 02/934-66-54
E-mail: [email protected]
URL: http://www.vrabnitsa.bg/


Кметство Мрамор

Адрес:Пл."Свети Иван Рилски"№1
Кмет :Александър Георгиев
Телефон:02/998-20-01
Гл.специалист: Иванка Симова
Телефон:02/998-20-01

Кметство Волуяк
Адрес: Ул."Зорница"№43
Кмет: Йордан Йорданов
Телефон:02/998-90-35
Гл.специалист :Василка Николова
Телефон:02/998-90-3530.11.2005, Общини