Община Айтос

Кмет: ВАСИЛ ЕДРЕВ
Телефон: 0558/ 23 450


МАРИАНА ДИМОВА Зам.Кмет
Телефон: 2 2-26-70
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Зам. Кмет
Телефон: 4 2-22-79
РУЖДИ ХАСАН Председател на ОбС
Телефон: 1 2-21-66
ГАНКА ГЕНЧЕВА Гл. юрисконсулт
Телефон: 30 2-35-72

Дирекция “ФСДУС”
СТАНКА ГОСПОДИНОВА Директор
Телефон: 31 2-35-08
ТАНЯ АНЕСТИЕВА Главен счетоводител
Телефон: 32 2-34-09
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА Старши експерт
Телефон: 32 2-34-09
МАРИЯНА ЗАРОВА Старши експерт
Телефон: 32 2-34-09 2
ТОДОРКА ТОДОРОВА Старши експерт
Телефон: 33 2-34-09
СТЕФКА СТОЯНОВА Главен специалист
Телефон: 33 2-34-09
МАРИЯ ДИМИТРОВА Старши експерт
Телефон: 33 2-34-09
СТОЙКА РУСЕВА Главен специалист-касиер
Телефон: 10 2-34-33
ПЛАМЕНА ПАРУШЕВА Старши експерт
Телефон: 28 2-44-42
ИВАНКА ДРАЖЕВА Главен специалист-касиер
Телефон: 2-77-45

Празник на общината: 26 октомври  
Площ: 403 кв. км
Население: 30 422 души
Надм. височина: 95 м
Пощ. код: 8500
Тел. код: 0558 

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

  • Центърът за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)
  • Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО)
  • Отдел "Административно и техническо обслужване на общински съвет" (АТООС)

Телефон: 0558 / 23542
Факс: 0558 / 22133; 27745
Централа: 0558 / 23450

Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

  • Отдел "Местни данъци и такси"

ДАНИЕЛА АЛАКУШЕВА
Началник отдел„МДТ”
Телефон: 2-25-21
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ
Главен специалист
Телефон: 2-23-64

Дирекция "Териториално и селищно устройство и строителство"

  • Отдел "Оперативно звено по"ЗУТ"

Дирекция "Общинска собственост и икономическо развитие"

  • Отдел "Общинска собственост"
  • Отдел "Инвестиционна дейност и регионално развитие"

Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"


Адрес: Община Айтос
ул. Цар Освободител 3, стая № 3
Телефон: 0558/ 23 450
E-mail: [email protected];
URL:http://aytos.bg/

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кметство село Карагеоргиево
Кмет: Кязим Аптилязим Ибрям
тел.: 05534 / 210

Кметство село Мъглен
Кмет: Ахмед Акиф Ахмед
тел.: 05536 / 221

Кметство село Тополица
Кмет:Шабан Шабан Азиз
тел.: 05532 / 212

Кметство село Караново
тел.: 05538 / 210

Кметство село Пещерско
Кмет: Мехмед Ереджеб Мустафа
тел.: 05530 / 210

Кметство село Черноград
Кмет: Юмер Али Иляз
тел.: 05539 / 210

Кметство село Чукарка
тел.: 05533 / 281

Кметство село Поляново
тел.: 05534 / 373

Кметство село Малка поляна
Кмет: Ахмед Муса Юсеин
тел.: 05538 / 232

Кметство село Съдиево
тел.: 05537 / 214

Кметство село Зетьово

Кмет: Ибрям Рамадан Ахмед
тел.: 0558 / 3529

Кметство село Раклиново
Кмет: Байрям Али Муталиб
тел.: 05539 / 289

Кметство село Дрянковец
Кмет: Шабан Мустафов Хълмиев
тел.:05536 / 274

30.11.2005, Общини