Район "Красно село" - гр.София

Кмет на район "Красно село": Росина Станиславова
Телефон: 02/895 11 02
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 211
[email protected]

Заместник-кмет:
Телефон: 02/895 11 02
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 214

Заместник-кмет:
Телефон: 02/895 11 04
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч., Стая 303

Главен секретар: Димитрина Георгиева
Телефон: 02/895 11 60
Приемно време: сряда от 10.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Главен архитект: арх. Христо Кючуков
Телефон: 02/895 11 39
Приемно време: понеделник от 14.00 до 16.00 ч., Стая 407
[email protected]

Гл. инженер: инж. Веска Савова
Телефон: 02/895 11 40
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Правно, информационно обслужване и човешки ресурси"
Марияна Хънтева
Телефон: 02/895 11 59
[email protected]
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Гл. юрисконсулт: Любомир Миладинов -
Телефон: 02/895 11 56
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Борислав Страхинов
Телефон: 02/895 11 78
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности"
Капка Василева
Телефон: 02/895 11 65
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Гл. счетоводител: Венета Георгиева
Телефон: 02/895 11 12
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност"
Борис Момчилов
Телефон: 02/895 11 64
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
Инж. Илияна Цановска
Телефон: 02/895 11 30
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч., Стая 417
[email protected]

Началник отдел "Контрол по строителството, благоустройство и екология"
инж. Мина Йоргова
Телефон: 02/895 11 19
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч., Стая 412
[email protected]

Началник сектор "Управление на жилищния фонд":инж. Зоя Стефанова
Телефон: 02/895 11 09
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 09.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Началник отдел "Управление на общинската собственост и жилищно настаняване"
Милена Кацарска
Телефон: 02/895 11 11
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

"Просвета, култура и социални дейности"
Телефон: 02/895 11 61, Стая 215
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.

Старши експерт "Култура" и "Връзки с етажната собственост"
Юлия Георгиева
Телефон: 02/895 11 15, Стая 307
Приемно време: понеделник от 13.00 до 17.00 ч., сряда от 9.00 до 12.00 ч.
[email protected]

Старши експерт "Сигурност"
Христо Христов
Tелефон: 02/895 11 15
[email protected]

PR и интернет страница на района - www.krasnoselo.net
Експерт "Връзки с обществеността": Нора Пиперевска
Телефон: 02/ 895 11 52
[email protected]

Фронт-офис - ет. 1
Всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. без обедна почивка.

30.11.2005, Общини