Район "Изгрев" - гр. София

Кмет: инж. д-р Делян Георгиев
Телефон:(02) 970 10 32
[email protected]
Офис: 19
Приемен ден: от понеделник до петък - 08:30ч.-17:00ч.

Зам. кмет: Веселин Петков
Телефон:(02) 970 10 53
[email protected]
Офис: 17

Зам. Кмет: арх. Павлета Пеловска
Телефон:(02) 970 10 13
[email protected]
Офис:16

Секретар: Станислава Колева
Телефон:(02) 9701012
[email protected]
Офис: 20

Гл. Архитект: арх. Добромир Горанов
Телефон:(02) 9701019
[email protected]
Офис: 13

Началник отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”: Анна Танева
Телефон:02/9701023
Офис: 2

Финансов контрольор:
Веселка Ангелова
Телефон:02/9701058
Офис: 25

Началник отдел ”Финансово счетоводна дейност”: Валентин Георгиев
Телефон:02/9701057
Офис: 24

Юрисконсулт:
Петя Петкова
Телефон:02/9701037
Офис: 18

Юрисконсулт: Мадлен Иванова
Телефон: 02/9701069
Офис: 15

Началник отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси”: Георги Видров
Телефон:02/9701043
Офис: 21

Деловодство:
Телефон:02/9701048
Офис: 5

ЕСГРАОН, Гражданско състояние:
Телефон:02/9701025
Офис: 5

Главен експерт "Обществен ред и управление на организационно мобилизационна подготовка”: Илия Петров
Телефон:02/9701055
Офис: 26

Главен архитект:
арх. Добромир Горанов
Телефон:02/9701019
Офис: 13

Началник отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация”:
арх. Христина Райчева
Телефон:02/9701036
Офис: 12

Началник отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”

Весела Политова
Телефон:02/9701063
Офис: 28

Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:
Евелина Стоянова
Телефон:02/9701063
Офис: 28

Районен отдел "Местни данъци и такси" - "Изгрев"
Адрес: България, 1113, София, ул."А.П.Чехов" №16А
Телефон: 02/904 12 17; 02/904 12 19; 02/904 12 20
Факс: 02/9712896
БУЛСТАТ: BG0006963270550

Работно време: всеки ден от 8.30 до 17.00 часа
България, 1113, София, ул."Атанас Далчев" №12
Телефон: 070010113
Факс: 02/ 8710159
E-mail: [email protected]
URL: http://www.so-izgrev.bg

30.11.2005, Общини