НУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Трилистник 4141;
Телефон: 03121/ 2697, 03121/ 2697;

15.09.2009, Училища