НУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Войсил 4108;
Телефон: 0318/ 82293;

14.09.2009, Училища