Начално училище "Любен Каравелов"

Вид училище: общообразователно
                       начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Величка Илиева Кирова 

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Съединение, 4190, гр. Съединение, ул."Чардафон Велики" №24
Телефон: 0318/ 22194; 0889 82 48 54
e-mail: kirova_27@abv.bg

06.11.2009, Училища