Начално училище "Петко Рачев Славейков"

Вид училище: общообразователно
                        начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Христина Евтимова Пехливанова

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Първомай, 4289, с. Воден
Телефон: 031606/ 267

02.11.2009, Училища