Начално училище "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
                       начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Марийка Петрова Янчолова

Адрес: Обл. Пловдив, 4270, гр. Първомай, ул."Христо Ботев" №5
Телефон: 0336/ 62157; Мобилен: 0887 31 41 83
e-mail: ny_hristo_botev@abv.bg

02.11.2009, Училища