ОДЗ "Бако Динчо"

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с:

  • 1 яслена група
  • 5 градински групи

    
Има филиал в село Мулдава.

Директор: Кети Атанасова Георгиева
Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Асеновградска крепост" 13А
Телефон: 0331/691-96
e-mail: odz_bd@abv.bg
21.08.2009, Детски градини