ОДЗ "Зорница" 

Вид

Целодневна детска градина

Информация

Детската градина разполага с:

  • 1 яслена група
  • 6 градински групи

    
Има филиал в село Воден.

Директор: Надежда Николова Джиголинова
Адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" №39   
Телефон: 033/632-88
e-mail: zornica_odz@abv.bg

21.08.2009, Детски градини