ОУ "Д-р Петър Берон"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9129 с. Царевци,
Телефон: 051 002 215,
e-mail: oy_carevci@abv.bg

21.07.2009, Училища