ОУ "Отец Паисий"

Вид училище: общообразователно
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: обл. Пловдив, с. Песнопой 4208;
Телефон: 031708/ 320;
e-mail: оu_pesnopoi@abv.bg

11.09.2009, Училища