ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
             основно с (присъединена) група в детска градина

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Лилия Йорданова Венева

Адрес: обл. Пловдив, с. Златовръх 4246, ул."Климент Охридски" No 9;
Телефон: 03322/ 527;
e-mail: kl.ohridskizlatovrаh@abv.bg

11.09.2009, Училища