ОУ "Св. Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9126 с. Дъбравино,
Телефон: 05 101 337;
e-mail:  ou_dybravino@abv.bg

21.07.2009, Училища