ОУ "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно 
             основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9135 с. Аврен,
Телефон: 05 106 240,
e-mail: ou_avren_01@abv.bg

21.07.2009, Училища