Община Балчик

КОД ЗА БАЛЧИК 0579

ОБЩИНА БАЛЧИК

КМЕТ
Николай Добрев Ангелов
mayor@balchik.bg
Телефон: 0579 71030;
Телефон: 0579 72070;
факс: 74117

ЗАМ.-КМЕТ ФИНАНСИ МИТКО ПЕТРОВ
m.petrov@balchik.bg
Телефон: 0579 71032
ЗАМ.-КМЕТ СТРОИТЕЛСТВО СТЕЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ
st.zhelezov@balchik.bg
Телефон: 0579 71033
СЕКРЕТАР МАРИЯНА АНГЕЛОВА
m.angelova@balchik.bg
Телефон: 0579 71034;
Телефон: 0895554126

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВИКТОР ЛУЧИЯНОВ
v.luchiyanov@balchik.bg
Телефон: 0579 71051
Телефон: 0895554130

ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
РЪКОВОДИТЕЛ
ДОРКА ВИЧЕВА
odit@balchik.bg
Телефон: 0579 71083
Телефон: 0895554014

ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
ЛЮБКА ГЕТЕВА
Телефон: 0579 71083
ВЪТРЕШЕН ОДИТОР
СЕЗЕР ДЖЕВАТ
s.jevat@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71083
СТАЖАНТ ОДИТОР
ТАНЯ ШИШКОВА
t.shishkova@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71083

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДЛЪЖНОСТ
ГЛ. ЕКСПЕРТ ФИН. КОНТРОЛ
МИМА ВАСИЛЕВА
m.vasileva@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71061
Телефон: 0895554013

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"
ДИРЕКТОР
ГЕНЧО ГЕНЧЕВ
g.genchev@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71062
Телефон: 0895554012

ОТДЕЛ „ПРАВНО , ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЛУЖВАНЕ“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЕРГАНА НИКОЛОВА-КОНСТАНТИНОВА
g.nikolova@balchik.bg
Телефон: 0579 71036
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕНЯ МАНОЛОВА
zh.manolova@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71036
СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ ЗОП И КОНТРОЛ МИЛЕН ЙОРДАНОВ
m.yordanov@balchik.bg
Телефон: 0579 71036
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ
v.zlatev@balchik.bg
it@balchik.bg 0579 71038
Телефон: 0895554033
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГАЛИН ИСКРЕНОВ
g.iskrenov@balchik.bg
it@balchik.bg
Телефон: 0579 71038
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ДОБРОСЛАВ ДОБРЕВ
d.dobrev@balchik.bg
it@balchik.bg
Телефон: 0579 71038

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ДЕСПА ИЛИЕВА
apon@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71055
Телефон: 0895554015
СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАО МАРИЯ ВАСИЛЕВА
grao_vasileva@balchik.bg
Телефон: 0579 71071

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ПРОТОКОЛ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
САВА ТИХОЛОВ
pr@balchik.bg
Телефон: 0895554016
СТАРШИ ЕКСПЕРТ ТАТЯНА ВЕЛИКОВА
mayor@balchik.bg
Телефон: 0579 71031
ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОбС МИЛКА МАТЕЕВА
obs@balchik.bg
Телефон: 0579 71084
Телефон: 0895554030
СТ.СПЕЦ.-СЕКРЕТАР ЗАМ. КМЕТОВЕ ДАНИЕЛА АВДЖИЕВА
d.avdzhieva@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71035

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА СЛУЖБА“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ПАВЛИНА ПАРУШЕВА
p.parusheva@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71089
Телефон: 0895554019
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ГАЛИНА КИРИЛОВА 0579 72849
ГЛ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЖИВКО ЛАЗАРОВ
zh.lazarov@balchik.bg
Телефон: 0579 72849
СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ИЛИЯНА ИЛИЕВА
i.ilieva@balchik.bg
Телефон: 0579 71066
Телефон: 0895554140
СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ГАЛИНА ТОДОРОВА
g.todorova@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71066
Телефон: 0895554141
СТ. ИНСПЕКТОР - РЕВИЗОР ПО ПРИХОДИ ЙОАНА ДИМИТРОВА
y.dimitrova@balchik.bg
Телефон: 0579 71066

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
МИХАИЛ ДИМОВ
m.dimov@obadm.balchik.net
Телефон: 0579 71056
Телефон: 0895554018

ОБЩИНА БАЛЧИК
9600 гр. Балчик
площад "21 септември" №6
e-mail:mayor@balchik.bg
URL: http://www.balchik.bg/


Дирекция "Местни данъци и такси, хуманитарни и стопански дейности"
Директор: Магдалена Георгиева
Телефон: (+359 579) 710 48
e-mail: m.georgieva@obadm.balchik.net

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Безводица кмет: Съби Василев
Телефон: 05715/377
с. Бобовец кмет: Орхан Алиев
Телефон: 0579/7 41 50
с. Храброво кмет: Станко Станков
Телефон: 0579/7 41 52
с. Гурково кмет: Тодор Георгиев
Телефон: 05723 /366
с. Църква кмет: Ради Радев
Телефон: 0579/6 73 42
с. Дропла кмет: Блага Атанасова
Телефон: 05724/388
с. Дъбрава кмет: Стойка Донева
Телефон: 05727/261
с. Змеево кмет: Николай Йорданов
Телефон: 05724/387
с. Кранево кмет: Румен Николов
Телефон: 0579/6 64 67, 68
с. Кремена кмет: Мехмед Расим
Телефон: 05724/366
с. Ляхово кмет: Асан Халилов
Телефон: 0579/ 7 51 67
с. Оброчище кмет: Даниел Караджов
Телефон: 0579/6 70 94
с. Пряспа кмет: Сергей Панайотов
Телефон: 05727/387
с. Рогачево кмет: Кирил Мирчев
Телефон: 0579/6 87 78
с. Сенокос кмет: Михаил Милчев
Телефон: 05727/320
с. Соколово кмет: Минко Попов
Телефон: 0579/6 93 77
с. Стражица кмет: Шукри Шукри
Телефон: 0579/ 7 41 62
с. Тригорци кмет: Елица Карлукова
Телефон: 05723/515
с. Царичино кмет: Румен Георгиев
Телефон: 05726/277

30.11.2005, Общини