Община Бургас

Кмет: ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ
mayor@obstina-bourgas.org
Телефон: 056 841313, Стая: 101
Приемно време: Вторник от 10:00 до 12:00 ч.
Записване за приемни дни: Четвъртък от 08:30 до 12:00 ч.

Заместник кметове:

Весна Балтина
Зам. кмет по Европейски политики и Околна среда, Здравеопазване

Чанка Коралска
Зам. Кмет по Устройство на територията и строителство
E-mail:ch.koralska@burgas.bg

Йорданка Бенова-Ананиева
Зам. кмет по Култура и Образование
E-mail: y.ananieva@burgas.bg

Красимир Стойчев
Зам. кмет по Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности
E-mail: k.stoychev@burgas.bg

Йорданка Терзиева
Сътрудник кмет -Гл.специалист
Телефон: 841-313
Факс:841-314
Телефон: 907-214

Веселин Василев
Директор на Дирекция”Управление при кризи,обществен ред и сигурност”
Телефон: 907-205

Деница Георгиева
Сътрудник Зам. кмет „Бюджет,финанси, икономикаи стопански дейности”
факс:843-207
Телефон: 907-201

Божидар Кънчев
Секретар
E-mail: b.kanchev@burgas.bg Телефон: 842-068; 907-202

Валентина Кръстева
Сътрудник Секретар-Гл. специалист
факс:840-201
Телефон: 907-256

арх. Веселина Илиева
Главен архитект
Телефон: 907-292
E-mail: v.ilieva@burgas.bg

Роза Кирева-Иванова
Гл.юрисконсулт
Телефон: (056)907226

Константин Луков
Председател на Общински съвет
Телефон: 841-300, 907-206
факс:860-910

Веселина Петрова
Гл.специалист - Сътрудник Председател на Общински съвет
Телефон: 841-300 907-207

Силвия Божинова
Ст.юрисконсулт - Общински съвет
Телефон: 841-484
Телефон: 907-208

Диляна Стойкова- Петрова
Гл.специалист - Общински съвет
Телефон: 907-208

Деан Бончев
Гл.специалист Общински съвет
Телефон: 907-208

Жельо Стойнов
Гл.специалист Общински съвет
Телефон: 907-216

Стефка Калева
Началник отдел “ГРАО”
Телефон: 907-526

Дирекции и отдели в общината :

ДИРЕКЦИЯ "Култура и връзки с обществеността"
включва следните отдели:
- Отдел "Култура"
- Отдел "Връзки с обществеността"

Директор на "Култура и връзки с обществеността"

Весела Йорданова
Телефон : 056 843016; 056 907211

Отдел "Обслужване на Общинския съвет"
Началник на Отдел "Обслужване на Общинския съвет"
Диляна Стойкова-Петрова
Телефон: 056 907208; 056 841484

ДИРЕКЦИЯ "Вътрешен одит"
Директор "Вътрешен одит"
Марина Гроздева
Телефон: 056 907255

Отдел "Финансов контрол"
Началник отдел "Финансов контрол"
Куни Петров
Телефон:056 907 537

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и финанси"
включва следните отдели:
- Отдел "Бюджет"
- Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
Директор “Бюджет и финанси”
Златина Караиванова
Телефон:056 907203


ДИРЕКЦИЯ “Информационно обслужване и технологии”
Директор “Информационно обслужване и технологии”
Атанас Сиреков
Телефон:056 907300

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси"
Директор на дирекция “Човешки ресурси”
Богдана Апостолова
Телефон:056 907246

ДИРЕКЦИЯ “Административно обслужване”
Директор “Административно обслужване”
Маргарита Вълчева
Телефон: 056 907236

ДИРЕКЦИЯ "Правно-нормативно обслужване"
Директор на Дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Златина Георгиева
Телефон:056 907212

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"
Директор на дирекция „Обществени поръчки”
Боряна Балабанова
Телефон:056 907460

ДИРЕКЦИЯ “Управление при кризи, обществен ред и сигурност”
включва следните отдели:
- "Общофункционален контрол"
- "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"
Директор на Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност”
Веселин Василев
Телефон:056 907205

ДИРЕКЦИЯ "Местни приходи от данъци, такси и реклама"
включва следните отдели:
- Отдел "Обслужване на данъкоплатци"
- Отдел "Отчитане на приходи"
- Отдел "Контрол и принудително събиране"
Директор на дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама”
Румен Шарпов
Телефон:056 841579

ДИРЕКЦИЯ "Икономика и стопански дейности"
Директор на дирекция “Икономика и стоп.дейности”
Ивелина Шавова
Телефон:056 907260

ДИРЕКЦИЯ "Устройство на територията"
включва следните отдели:
1. Отдел "Устройствено планиране"

2. Отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура"
Директор "Устройство на територията"
арх.Веселина Петкова-Илиева
Телефон:056 907292

ДИРЕКЦИЯ "Строителство"
включва следните отдели:
1. Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"
2. Отдел "Безопасност и организация на движението"
3. Отдел "Строителство"
- Сектор "Зелена система"
- Сектор "Капитално строителство и енергийна ефективност"
Директор Дирекция "Строителство"
Жечо Петров
Телефон:056 907 204

Отдел "Инвестиционно планиране"

ДИРЕКЦИЯ "Образование и демографски въпроси"
Директор „Образование и демографски въпроси”
Веселина Таралова
Телефон:056 907241

ДИРЕКЦИЯ "Социални дейности, здравеопазване и спорт"
включва следните отдели
- Отдел "Здравеопазване и социални дейности"
- Отдел "Спорт, превенции и младежки дейности"
Директор “Социални дейности, здравеопазване и спорт”
Мая Казанджиева
Телефон:056 841368

ДИРЕКЦИЯ "Околна среда"
- Отдел "Екологични политики и програми"
- Отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда"
Директор на дирекция “Околна среда”
Павлин Михов
Телефон:056 827784; 056 907405

ДИРЕКЦИЯ "Европейски политики и програми"
включва следните отдели:
- Отдел "Инвестиционни проекти"
- Отдел "Териториално сътрудничество"
Директор "Европейски политики и програми"
Мая Велчева
Телефон:056 841 164

ДИРЕКЦИЯ "Управление на общинската собственост"
включва следните отдели:
- Отдел "Общинска собственост"
- Отдел "Поземлени отношения"
Директор на дирекция "Управление на общинска собственост"
Стоян Арнаудов
Телефон: 056 907 220

ДИРЕКЦИЯ "Гражданска регистрация на населението"
Директор Дирекция “ГРН”
Стефка Калева
Телефон:056 907526

Горещ телефон на Община Бургас
Телефон: 056 841 560; 0885 009670
За приемане на сигнали и жалби на граждани, касаещи опазване на околната среда
Телефон: 056 843 891


Контакти
Адрес: ул. "Александровска" 26
8000 Бургас
тел. централа: 056 840915; 056 840916; 056 840917; 056 840918; 056 840919
факс 056 841314

e-mail: obshtina@burgas.bg

URL: http://www.burgas.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Административно - териториалното деление на Община Бургас
включва 9 кметства и 4 населени места с кметски наместници

Кмет на кметство гр.Българово
Йордан Йорданов
Телефон:(05915)2032

Кмет на кметство с.Маринка
Любомир Узунов
Телефон: (05919)2333

Кмет на кметство с.Равнец
Костадин Георгиев
Телефон: (05517)2161

Кмет на кметство с.Извор
Владо Стоянов
Телефон:(05917)7320

Кмет на кметство с.Изворище
Халил Шабан
Телефон: (05518)2245

Кмет на кметство с.Твърдица
Сотир Йовчев
Телефон: (05919)2303

Кмет на кметство с.Драганово
Исмет Реджеб
Телефон: (05518)2243

Кметски наместник с.Димчево
Георги Христосков
Телефон:(05519)2319

Кметски наместник с. Брястовец
Евгения Ботушанска
Телефон:(05518)2244

Кметски наместник с.Миролюбово
Димитрина Минкова
Телефон:(05915)2141

Кметски наместник с.Братово
Стефка Аладжова
Телефон:(056)580581

30.11.2005, Общини