Община Каварна

Кмет: Елена Матеева Балтаджиева
Приемно време: Всеки понеделник от 13.00 ч. до 15.00 ч.
За контакти:
Тел.: 0570 / 8 18 18
Тел./факс: 0570 / 8 51 22
E-mail:obshtina@kavarna.bg

Зам.-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност": Георги Детелинов Балтаджиев
За контакти:
Тел.: +359 (570) 82134; 0888 279 015
Факс: +359 (570) 851 22
E-mail: obshtina@kavarna.bg

Зам.-кмет "Финанси и икономическо развитие": Митко Димитров Недев
За контакти:
Тел.: +359 (570) 8 18 14
Факс: +359 (570) 8 51 22
E-mail: obshtina@kavarna.bg

Главен секретар: Дарина Андреева Колишева
За контакти:
Тел.: +359 (570) 8 18 15
+359 (570) 8 20 64
Факс: +359 (570) 8 51 22
E-mail: obshtina@kavarna.bg

Обща администрация

Дирекция "Финансово стопански дейности, правно-нормативно и информационно обслужване и управление на собствеността"
Финансов контрольор
Телефон: 81828
Отдел „Бюджет, финанси, счетоводство”
Главен счетоводител
Телефон: 81832 Тел./факс 82550
Специалист „Бюджет”
Телефон: 81829
Счетоводство
Телефон: 81829
Специалист „Човешки ресурси”
Телефон: 81839
Отдел „Управление на собствеността”
Началник отдел
Телефон: 81801
Отдел „Местни данъци и такси”
Началник отдел
Телефон: 83193
Инспектори
Телефон: 81808
Счетоводство
Телефон: 81807
Сектор „Управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка, обществен ред”
Служител по сигурността на информацията
Телефон: 81835
Експерт „Гражданска защита”
Телефон: 81825
Секретар на МКБППМН
Телефон: 82013
Юрисконсулт
Телефон: 81817
Отдел „Информационно обслужване и технологии”
Началник отдел
Телефон: 81823
Деловодител
Телефон: 81804
Технически сътрудник
Телефон: 81818
Връзки с обществеността
Телефон: 81812

Специализирана администрация

Дирекция „Устройство на територията, собственост, туризъм и икономически дейности”

Главен архитект
Телефон: 81820
Отдел „Териториално устройство и строителство”
Началник отдел
Телефон: 81821
Специалисти „Архитектурно строителен контрол”
Телефон: 81822

Празник на общината: 6 май
Площ: 481 кв.км
Население: 16 578 души

Контакти
ОБЩИНА КАВАРНА
Адрес:
9650 гр. Каварна
Община Каварна
Област Добрич
ул. "Добротица" 26
Телефон: +359 (570) 8 18 18
Факс: +359 (570) 8 51 22

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
Телефони:
Отдел "Местни данъци и такси": +359 (570) 8 18 07; +359 (570) 8 18 08; +359 (570) 8 18 09
Отдел "ГРАО": тел.: +359 (570) 8 18 30; факс: +359 (570) 8 22 72
Работно място "Собственост и стопанство": +359 (570) 8 18 38
Работно място "Туризъм и икономическо развитие": +359 (570) 8 18 06
Работно място "Деловодство": +359 (570) 8 18 04
E-mail: obshtina@kavarna.bg
URL: http://www.kavarna.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

Българево
Кмет Георги Георгиев, тел:0570 42288
Септемврийци
Кмет Вела Вълкова, тел:05746 5370
Белгун
Кмет Благомир Станев, тел:05746 5377
Раковски
Кметски наместник Евелина Кенарлиева, тел:05742 2277
Вранино
Кметски наместник Сашо Атанасов, тел:05745 5277
Видно
Кметски наместник Донка Велева, тел:05745 5232
Свети Никола
Кметски наместник Иван Стоянов, тел:0570 42272
Топола
Кметски наместник Ердоан Демиров, тел:0570 89067
Било
Кметски наместник Сезгин Мехмед, тел:05746 5477
Божурец
Кметски наместник Марийка Лазарова, тел:0570 89039
Камен бряг
Кметски наместник Георги Кръстев, тел:0570 42518
Крупен
Кметски наместник Георги Василев, тел:05745 5270
Могилище
Кметски наместник Веска Николова, тел:0570 83087
Нейково
Кметски наместник Йорданка Иванова, тел:05746 5484
Поручик Чунчево
Кметски наместник Йордан Баналиев, тел:05742 2361
Селце
Кметски наместник Павлина Димитрова, тел:0570 86082
Травник
Кметски наместник Грозданка Радева, тел:05746 5570
Хаджи Димитър
Кметски наместник Пеню Колев, тел:05742 2333
Челопечене
Кметски наместник Петранка Стоянова, тел:05745 5363

30.11.2005, Общини