Община Крушари

Кмет: Илхан Юсеин Мюстеджеб
Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
е-mail: ilhan.mustedzheb@krushari.bg

Зам.-кмет по ФБ: Димитър Маринов Костадинов
Телефон: +359 771 21 35
Факс: +359771 21 36

Зам. кмет по РРХД: Назмие Исмаил Люман
Телефон: +359 5771 27 58
Факс: +359 5771 2136

Секретар: Юлия Стойкова
Телефон: +359 5771 20-35 вътр. 303
Факс: +359 5771 21-36

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Кмет
Добри Стефанов (вътрешен 302); (+359 5771 2024)
e-mail: dobri.stefanov@krushari.bg
Председател ОбС
Петранка Янкова (вътрешен 306);(+359 5771 22 72)
e-mail: petranka.yankova@krushari.bg
Зам. кмет Финанси и бюджет
Илхан Мюстеджеб (вътрешен 304);(+359 5771 27 58)
e-mail: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
Зам. кмет Регионално развитие и хуманитарни дейности
Желка Великова (вътрешен 305);(+359 5771 21 35)
e-mail: zhelka.velikova@krushari.bg
Секретар Община
Юлия Стойкова (вътрешен 303);(+359 5771 20 35)
e-mail: yulia.stoykova@krushari.bg

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ
Директор дирекция
Веселина Иванова (вътрешен 309); (+359 5771 27 48)
e-mail: veselina.ivanova@krushari.bg
Младши експерт Човешки ресурси
Радка Йорданова (вътрешен 100); (+359 5771 20 24 )
e-mail: radka.yordanova@krushari.bg
Главен специалист ГРАО
Николинка Георгиева (вътрешен 202);(+359 5771 22 14)
e-mail: nikolinka.georgieva@krushari.bg
Главен специалист ГРАО
Коста Сидоров (вътрешен 202); (+359 5771 22 14)
e-mail: kosta.sidorov@krushari.bg
Главен експерт ОМП ГЗ и Транспорт
Станимир Рачев (вътрешен 210); (+359 5771 21 10)
e-mail: stanimir.rachev@krushari.bg
Младши експерт ИКТСА
Снежина Илиева (вътрешен 206)
e-mail: snezhina.ilieva@krushari.bg
Младши експерт ОбС
Гинка Русева (вътрешен 308); (+359 5771 22 72)
e-mail: ginka.ruseva@krushari.bg
Главен специалист ДУА
Таня Борисова (вътрешен 103)
e-mail: tanq.borisova@krushari.bg
Началник отдел Финанси и бюджет
Силвия Жекова
e-mail: silvia.zhekova@krushari.bg
Главен специалист Финанси
Петкана Денева (вътрешен 205);(+359 5771 22 25)
e-mail: petkana.deneva@krushari.bg
Старши счетоводител
Илиана Георгиева (вътрешен 209)
e-mail: iliana.georgieva@krushari.bg
Старши счетоводител
Нели Стоилова(вътрешен 207)
e-mail: neli.stoilova@krushari.bg
Старши специалист
Касиер
Емилия Балчева (вътрешен 211)
e-mail: emilia.balcheva@krushari.bg
Домакин
Атанас Пантелеев (вътрешен 112)

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Директор дирекция
Димитрина Петрова (вътрешен 307); (+359 5771 27 86)
e-mail: dimitrina.petrova@krushari.bg
Младши експерт Устройство на територията
Пенка Ганчева (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mail: penka.gancheva@krushari.bg
Главен специалист Устройство на територията, кадастъра и регулацията
Наташа Параскевова (вътрешен 201); ( +359 5771 22 43)
e-mali: natasha.paraskevova@krushari.bg
Младши експерт Здравеопазване и социални услуги
Живка Георгиева (вътрешен 111)
e-mali: zhivka.georgieva@krushari.bg
Младши експерт Екология и туризъм
Дияна Баланова (вътрешен 111)
e-mail:diyana.balanova@krushari.bg
Младши експерт Общинска Собственост
Николинка Ненова (вътрешен 204)
e-mail: nikolinka.nenova@krushari.bg
Младши експерт Местни данъци и такси
Светослава Игнатова (вътрешен 104)( +359 5771 20 65)
e-mail: svetoslava.ignatova@krushari.bg
Младши експерт Местни данъци и такси
Мария Димова (вътрешен 104) ( +359 5771 20 65)
e-mail: maria.dimova@krushari.bg
Младши експерт Обществени поръчки
Мирослава Парашкевова (вътрешен 310)
e-mail:miroslava.dimitrova@krushari.bg
Младши експерт Регионално развитие и общинска собственост
Ивайло Йорданов (вътрешен 204)
e-mail: ivailo.yordanov@krushari.bg
Младши експерт Програми и проекти
Владимир Димов (вътрешен 210)
e-mail: vladimir.dimov@krushari.bg
Младши експерт ОК и МКБППМН
Диляна Димова (вътрешен 210) ( +359 5771 89 89)
e-mail: dilqna.dimova@krushari.bg

Празник на общината: 1 октомври
Площ: 417 кв.км
Население: 5 909 души

КОНТАКТИ
ОБЩИНА КРУШАРИ
Адрес:
9410 с.Крушари
ул. „Девети септември” № 3 "а"
Телефонна централа: +359 5771 20 24
Факс: +359 5771 21 36
e-mail: krushari@dobrich.net
web site: http://www.krushari.bg

КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА

Кмет с.Бистрец
Сезгин Ибриям (+359 5771 20 25)
e-mail: sezgin.ibryam@krushari.bg
Кметски наместник с. Загорци
Севдалин Митев (+359 5771 21 40)
e-mail: sevdalin.mitev@krushari.bg
Кмет с. Северци
Марин Маринов (+359 5773 3323)
e-mail:marin.marinov@krushari.bg
Кмет с. Лозенец
Мюзекяр Ахмед (+359 5773 3224)
e-mail: myuzekyar.ahmed@krushari.bg
Кмет с. Полковник Дяково
Исмаил Османов (+359 5775 2377)
e-mail: ismail.osmanov@krushari.bg
Кмет с.Телериг
Несрин Юмер (+359 5772 2277)
e-mail: nesrin.ymer@krushari.bg
Кмет с.Ефрейтор Бакалово
Семра Халил (+359 5772 2512)
e-mail: semra.halil@krushari.bg
Кметски наместник с. Габер
Метин Асан (+359 886 402 506)
e-mail: metin.asan@krushari.bg
Кмет с.Коритен
Сейфула Сейфула (+359 5774 2277)
e-mail: seifula.seifula@krushari.bg
Кметски наместник с.Абрит
Осман Осман (+359 878 734 917)
e-mail:osman.osman@krushari.bg
Кметски наместник с. Северняк
Осман Азис (+359 5774 3469)
e-mail:osman.azis@krushari.bg
Кметски наместник с.Капитан Димитрово
Айдън Певат (0887 883 694)
e-mail:aydan.pevat@krushari.bg
Кметски наместник с. Добрин
Димитър Костадинов (+359 5775 2277)
e-mail: dimitar.kostadinov@krushari.bg
Кметски наместник с.Александрия
Костадин Костадинов (+359 5774 2585)
e-mail: kostadin.kostadinov@krushari.bg
Кметски наместник с.Пор.Кърджиево
Васил Василeв (+359 5774 2601)
e-mail: vasil.vasilev@krushari.bg

30.11.2005, Общини