Община Куклен

Кмет
Мария Георгиева Белчева
заместващ кмета, съгласно Решение № 207,
взето с Протокол № 26 от 31.08.2012 г. на ОбС Куклен
Телефон за връзка: 031152120
телефон/факс 031152165
e-mail : kmet@kuklen.org

Заместник - кмет на община Куклен
Христо Божинов
Телефон за връзка: 03115/2120;
Tелефон/факс: 03115/2165
Е-mail: bozhinov @kuklen.org

Секретар на община Куклен
Мариана Ганева
Телефон:03115/2120;
secretar@kuklen.org

Население: 6556 души
Надм. височина: 393 м
Пощ. код: 4101
Тел. код: 03115

Администрация
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КУКЛЕН
Финансов контрольор по ЗДФК - Мария Шишкова

Директор на Дирекция „Обща администрация" - Недялка Георгиева
телефон +3593115/2120, вътрешен -122
Главен юрисконсулт - Надя Димитрова
телефон +3593115/2120, вътрешен - 122
Главен специалист ЧРиВО - Магдалина Налджиева

Директор на Дирекция "Устройство на територията, строителство, екология и хуманитарни дейности, ППТР и МДТ"-арх.Невен Митев
телефон+3593115/2150, вътрешен - 115
tsu_kuklen@mail.bg

Главен експерт "Местни данъци и такси"- Мирослава Дойчева
danaci_kuklen@mail.bg

Контакти
Адрес на общинска администрация
гр.Куклен, община Куклен
п.к. 4101
ул."Александър Стамболийски" № 43
Област с административен център Пловдив
телефон/централа - 03115/2120
телефон/факс - 03115/2165

Дежурни Общинска служба за сигурност - 03115/ 2503

E-mail: kmet@kuklen.org
URL: http://www.kuklen.org/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

Кмет на с.Гълъбово - Мария Пишева
Адрес : с. Гълъбово, ПК 4125, ул."Родопи " 14, Тел. 03119/23-16
Кмет на с.Руен - Здравко Куманов
Адрес : с.Руен, ул. "І - ва " № 63, Тел. 03115/22-11
Кметски наместник на с.Яврово - Александър Тавков
Адрес : с. Яврово, ул. "І - ва " № 27, Тел. 03345/22-12
Кметски наместник на с.Добралък - Владимир Димов
Адрес : с. Добралък, ПК 4259, Тел. 03348/22-14, 0889976055
Кметски наместник на с. Цар Калоян - Диана Давчева

30.11.2005, Общини