Община Тервел

Кмет
Симеон Георгиев Симеонов

ЗАМ.-КМЕТ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
Дияна Илиева
ЗАМ. КМЕТ ПО ФИНАНСИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Пламен Желязков

Кмет на Община Тервел
Телефон: +3595751/2075
tervel.mayor@abv.bg
Зам. кмет Регионално развитие и хуманитарни дейности
Телефон: +3595751/2075
Зам. кмет Финанси и благоустрояване
Телефон: +3595751/2075
Секретар
Телефон: +3595751/2237
iskra.ilieva@abv.bg

ДИРЕКЦИЯ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЯ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Телефон: +3595751/2075
tervel2000@yahoo.com
Сп."Личен състав"
Телефон: +3575951/24-28
Мл.Спец."Админ.Документалист"
Телефон: +3595751/24-28
Мл.Спец."Социални Дейности"
Телефон: +3595751/2075
Мл.Спец."Рег.Развитие"
Телефон: +3595751/2075
Мл.Спец."Админ.Обслужване"
Телефон: +3595751/2398
Директор Дом за стари хора с.П.Савово
Телефон: +3595751/21-03
dsx_savovo@abv.bg

ДИРЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И РИТУАЛИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Телефон: +3595751/20-85
kultura_tervel@abv.bg
Мл.Спец."Младежки и Спортни Дейности"
Музей
Телефон: 0896622159
ОТДЕЛ ПРОСВЕТА
Главен Счетоводител
Телефон: +3595751/20-86
Счетоводство
Телефон: +3595751/22-43
prosveta_tervel@abv.bg
Касиер
Телефон: +3595751/23-38
Здравен специалист
Телефон: +3595751/2075
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ТСУ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Телефон: +3595751/25-61
tervel2000@yahoo.com
Гл.Архитект
Телефон: +3595751/2075
Ст.Спец."Инвест.Дейност"
Телефон: +3595751/3127
Спец."Общинска Собственост"
Телефон: +3595751/22-15
Чертожник-Геодезист
Телефон: +3595751/22-15
Мл. Юрисконсулт
Телефон: +3595751/25-61
Специалисти Търговия, Наемни Отношения и Неданъчни Приходи
Телефон: +3595751/21-24

ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Телефон: +3595751/25-76
tervel2007@abv.bg
Гл.Счетоводител
Телефон: +3595751/23-29
Счетоводство
Телефон: +3595751/21-43
Гл.Спец. ФУС
Телефон: +3595751/23-29
Ст.Спец."Бюджет"
Телефон: +3595751/21-43
Касиер
Телефон: +3595751/21-43
Инспектори Местни данъци и такси
Телефон: +3595751/21-28
Мл.Сч. МДТ
Телефон: +3595751/20-71
Каса МДТ
Телефон: +3595751/20-71
Отговорник Чистота
Телефон: +3595751/25-63

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
Телефон: +3595751/20-75
tervel2000@yahoo.com
отдел "ЛБД и ЕСГРАОН
Началник Отдел
Телефон: +3595751/25-46
Специалисти "Обществени поръчки"
Телефон: +3595751/22-15
Техн.Сътрудник - Общински Съвет
Телефон: +3595751/24-79
Секретар МКБППМН
Телефон: +3595751/20-85
mkbppmn.tervel.1969@abv.bg
Специалист "Гражданска защита"
Телефон: +3595751/20-75

Празник на общината: 30 септември
Площ: 580 кв. км
Население: 18 594 души
Пощ. код: 9450
Тел. код: 05751

Контакти

гр.Тервел, обл.Добрич п.к. 9450
ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8
тел: 05751/20-70; 20-75
факс: 05751/23-91
E-mail: tervel2000@yahoo.com
URL: http://www.tervel.bg/

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

АНГЕЛАРИЙ
кмет 057098771
БАЛИК
кмет 057098703
БЕЗМЕР
кмет 057098744
БОЖАН
кмет 05756/266
тел. 05756/475
БОНЕВО
кмет 057098773
БРЕСТНИЦА
• кметски наместник, чрез община Тервел
ГЛАВАНЦИ
кмет 057098774
ГРАДНИЦА
кмет 057098780
ГУСЛАР
кмет 057098705
ЖЕГЛАРЦИ
кмет 057098738
ЗЪРНЕВО
кмет 057098786
КАБЛЕШКОВО
кмет 057098747
КЛАДЕНЦИ
кмет 057098781
КОЛАРЦИ
кмет 057098737
КОЧМАР
кмет 057098777
МАЛИ ИЗВОР
кмет 057098740
НОВА КАМЕНА
кмет 057098766
ОНОГУР
кмет 057098779
ОРЛЯК,
кмет 057098767
ПОЛКОВНИК САВОВО
кмет 057098775
ПОПГРУЕВО
кмет 057098768
ПРОФЕСОР ЗЛАТАРСКИ
кмет 057098782
СЪРНЕЦ,
кмет 057098776
ЧЕСТИМЕНСКО
кмет 057098778

30.11.2005, Общини