Основно училище " Св. Св. Кирил и Методий "

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна

Директор: Вера Йорданова Кондакова

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Родопи, 4109, с. Браниполе, ул."Климент Охридски" №8
Телефон: 03113/ 2260; 0886 35 10 45
e-mail: vera_kondakova @.abv.bg

04.11.2009, Училища