Основно училище " Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно
                      основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Румяна Георгиева Петрова

Адрес: Обл. пловдив, общ. Родопи, 4213, с. Кадиево
Телефон: 031401/ 437; 0887 767 921
e-mail: kadievoou@abv.bg

04.11.2009, Училища