Основно училище " Христо Ботев "

Вид училище: общообразователно
                      основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Петър Иванов Терзийски

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Хисаря, 4179, с. Паничери, ул."Георги Димитров" №63
Телефон: 03173/ 2111; 0885 05 10 07
e-mail: ou_panicheri@abv.bg

06.11.2009, Училища