Основно училище"Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Директор: Павлина Атанасова Михова

Адрес: Обл. Благоевград, общ. Сандански, 2830, с. Катунци
Телефон: 07438/ 2037
e-mail: ou_katunci@abv.bg

17.11.2009, Училища