Основно училище " Христо Смирненски "

Вид училище: общообразователно
                      основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: дна смяна

Директор: Петър Георгиев Колев

Адрес: Обл. Пловдив, общ. Стамболийски, 4221, с. Ново село
Телефон: 03147/ 2224; 0888 91 77 30
e-mail: oy_novoselo@abv.bg

06.11.2009, Училища