Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Адрес: област Варна, 9293 с. Стефан Караджа
Телефон: 05 135 326, 05135 331;
e-mail: pgpzgs_st.karadja@abv.bg

21.07.2009, Училища