Професионална гимназия по лозарство и винарство "Христо Ботев"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Директор: Невена Манова

Прием:
Специалности:
- лозаро–винарство
- монтьор на селскостопанска техника
- селски туризъм

Адрес: обл. Пловдив, гр. Перущица 4140, ул. Крайречна” № 7;
Телефон: 03143/ 22-73, 03143/ 22-06, 03143/ 23-84, 03143/ 22-06;
e-mail: pglv.hristo.botev@abv.bg

 

15.09.2009, Училища