Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски"

Вид училище: професионално
             професионална гимназия

Смени на обучение:
двусменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Строителство и архитектура;
1. Общо описание на специалността:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 6 години;
- форма на обучение: дневна.

Водно строителство:
1. Общо описание на специалността:
Подготвят се ученици, чиято дейност е свързана с проектирането, изпълнението и поддържането на водопроводни и канализационни системи на сгради и населени места, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения и др.
2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 6 години;
- форма на обучение: дневна.

Транспортни строителство:
1.0бщо описание на специалността;
По тази специалност се подготвят кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, ж.п. линии и съоръжения.
2.Вид на учебното заведение, срок и Форма на обучение;
вид на уч. заведение:
професионална гимназия;
- срок на обучение: 6 години;
- форма на обучение: дневна.

Геодезия:
1. Общо описание на специалността:
Подготвят се кадри, чиято дейност е свързана с извършването на всички геодезически работи в строителството, трасиране на строителни обекти, направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на топографски и картографски планове.
2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на учебното заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 6 години;
- форма на обучение: дневна.

Прием след 8-ми клас:

Строителство и архитектура:
1. Общо описание на специалността:
Подготвят се специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и отчитането на строителството.
2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

Водно строителство:
1. Общо описание на специалността:
Подготвят се ученици, чиято дейност е свързана с проектирането, изпълнението и поддържането на водопроводни и канализационни системи на сгради и населени места, пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, хидромелиоративни съоръжения и др.
2. Вид на учебното заведение, срок и форма на обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

Транспортно строителство:
1.0бщо описание на специалността;
По тази специалност се подготовка на кадри, чиято дейност е свързана с проектирането, техническото ръководство, изпълнението на строителството и инвестирането на пътища, жп линии и съоръжения.
2.Вид на учебното заведение, срок и форма иа обучение:
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучение: 5 години;
- форма на обучение: дневна

Геодезия:
1. Общо списание на специалността;
Подготвят се кадри, чиято дейност е свързана с извършване на всички геодезически работи в строителството, трасиране на строителни обекти, направа на геодезически снимки и планове, съставяне на карти, изготвяне на топографски и картографски планове.
2. Вид на учeбното заведение, срок и форма на обучение;
- вид на уч. заведение: професионална гимназия;
- срок на обучечие: 5 години;
- форма на обучение: дневна.

Директор: инж. Б АНГЕЛОВА

Транспортни връзки:
автобуси № 7, 14, 15, 22, 41, 48, 141, 148
тролейбуси № 82, 82A

Адрес: гр. Варна,  бул. "Сливница" № 189,
Телефони: 052/745937; 052/732095; 052/756756;
e-mail: [email protected]
URL: http://pgsag-varna.com/

30.11.2005, Училища