Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров"

Вид училище: професионално
професионална гимназия

Смени на обучение: едносменен режим

Прием:
Прием след 7-ми клас:

Професия "Финансист", Специалност "Банково дело"
Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на банкирането, банковия мениджмънт и финансовите пазари.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно
Интензивно изучаван език: английски

Професия: "Офис мениджър", Специалност: "Бизнес администрация"
Обучаемите придобиват знания и умения за работа като икономист-организатори в бизнес-офисите. Специалността дава възможност на завършилите да планират и организират административните процеси в деловата и фирмената дейност, като използват съвременни средства за комуникация.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно
Интензивно изучаван език: немски

Професия: "Финансист", Специалност: "Застрахователно и осигурително дело"
Обучението дава възможност за придобиване на специализирани теоретични знания и практически умения в областта на застрахователната и осигурителната дейност.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно
Интензивно изучаван език: немски

Професия: "Данъчен и митнически посредник"
Специалност: "Митническа и данъчна администрация "
Обучението дава основни познания за организацията, технологията и функционирането на митническата дейност, данъчната администрация, извършване на валутни операции и международни плащания.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно
Интензивно изучаван език: английски

Професия: "Оперативен счетоводител", Специалност: "Оперативно счетоводство"
Обучаваните получават знания и умения за отразяване и контролиране на сложните финансови операции, които се извършват във всички сфери на националното стопанство.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно
Интензивно изучаван език: английски

Прием след 8-ми клас
Професия "Икономист", Специалност "Предприемачество и мениджмънт"
Завършилите специалността получават един по-широк кръг от знания в областта на правото, управлението, финансите, бизнескомуникациите и организацията на бизнеса. Учебният план дава възможност за работа в учебно-тренировъчна фирма и всички получени знания намират практическо приложение чрез симулиране дейността на реално предприятие.
Форма на обучение: дневна
Образование: средно

Професия "Икономист-мениджър", Специалност "Търговия"
Обучението в специалността дава възможност на учениците да организират и отчитат търговската дейност на съвременното предприятие, ползвайки достиженията на информационните технологии и широк кръг познания от различни области на икономиката. Учебният план включва работа в учебно-тренировъчна фирма и всички получени знания намират практическо приложение чрез симулиране дейността на реална търговска фирма.
Форма на обучение: дневна
Срок на обучение: 4 години
Образование: средно

Учебна база:
Изградените компютърни кабинети, кабинет по бизнескомуникации, офис на УТФ, оборудван с офис техника и Интернет дават възможности за съвременно обучение, както по общообразователните, така и по професионалните предмети.

Транспортни връзки:
автобуси № 4, 22, 41, 121, 148, 209, 118
тролейбус № 82

Адрес: гр. Варна, ж.к. "Младост" 2, ул. "Иван Церов"
Телефони: 052/747830; 052/501006;
e-mail: [email protected]
URL: http://bogorov.free.bg/

30.11.2005, Училища