Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски"

Вид училище: профилирано
профилирана гимназия

Смени на обучение: двусменен режим

Прием:
Хуманитарен – “Български език и литература” – V – XII клас
Срокът на обучение е осем години. След завършен VII клас учениците продължават обучението си в гимназията, без да полагат приемни изпити.
Интензивното изучаване на чужд език /английски и немски/ започва в V клас, а в VIII клас обучението по чужд език е с хорариум 20 часа седмично. Задължително в V клас се въвежда и втори чужд език. След завършване на VIII клас учениците полагат изпит по І чужд език.
Целта на обучението и ранното профилиране е учениците да получат една целенасочена и широка по обхват литературна и езикова култура, да овладеят писмено и говоримо чужд език, което ще ги направи конкурентно способни в бъдещата им реализация.
В V клас се поставя началото на знания и започва формирането на умения учениците да изучават български език и литература като система. Основна задача е развитието на комуникативната компетентност като обучението по български език извежда общите характеристики на комуникацията, а обучението по литература отразява специфичното в художествената комуникация.
Надграждането на знанията и формирането на ценностни ориентации и нагласи се осъществява чрез подпомагащите профила учебни предмети – митология и фолклор, езикова култура, старобългарски език, класически езици /латински и старогръцки/, риторика и световни религии.
Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и втори учебен предмет, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
Завършилите този профил могат да получат реализация във всички области – хуманитарни, правни, икономически, природни науки, морско дело, медицина, а високата и отлична подготовка по чужд език е възможност за покриване на всички международни сертификати за владеене на език.

Хуманитарен – “Български език и литература” – VIII – XII клас
Приемът в този профил се осъществява след завършен VII клас. Учебните програми на дисциплините, които подпомагат профила, стимулират индивидуалните интереси, способностите и дарованията на учениците в областта на езикознанието и литературата. Като приоритетно обучението по български език и литература дава възможност за формиране на задълбочени знания, свързани със закономерностите на художественото изобразяване, за адекватно осмисляне и интерпретиране на литературните текстове и разбиране на процесите в българската и световната литература.
Чрез предметите езикова култура, световни религии, риторика и изучаването на старогръцки, латински и старобългарски езици се поставя диференцирано обучение, съчетано с интензивно изучаване на чужд език /английски, немски, френски/. Хорариумът на часовете по чужд език гарантира свободно общуване и възможност за обучение в чужбина.
Възможностите да се опознава ораторското изкуство и езикова култура повишава и спомага за усъвършенстване на индивидуален стил за говорене и писмена култура, за логичност и аргументираност при общуването.
След завършване на VIII клас учениците полагат изпит по първи чужд език. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език според желанията на учениците и възможностите на учебното заведение.
Обучението завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и втори учебен предмет, избран от ученика.
Завършилите този профил намират своята реализация в различни области на хуманитарни, природни, икономически, правни науки, морско дело, медицина. Успешно продължават обучението си в престижни висши учебни заведения в чужбина.

Хуманитарен – “История и цивилизация” – VIII – XII клас
Срокът на обучение е пет години. Приемът се осъществява след завършен VII клас. След завършване на VIII клас се полага изпит по чужд език /английски език/. В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език в зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището.
Изучаването на класически езици /старогръцки, латински и старобългарски/ дава възможност за по-задълбочено вникване в историята на древните цивилизации.
Обучението по история и цивилизация е подчинено на разбирането за изучаване на света и неговата цялост и развитие, на идеята, че националната история е част от световната. Учебните предмети световни религии, археология, етнология и история на изкуството подпомагат задълбочено овладяване на оптимален обем от знания и развитие на качества за историческо мислене.
Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и втори учебен предмет, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
Отличното овладяване на чужд език и профилираното обучение по български език и литература, история и цивилизация и останалите общообразователни предмети дава възможност на завършилите този профил да бъдат конкурентно способни за реализацията им в областите на хуманитарните и правните науки, а така също и в други области, различни от приоритетите на гимназията.

Изкуства – “Изобразително изкуство” – VIII – XII клас
Срокът на обучение е 5 години. Приетите ученици изучават интензивно І чужд език /английски, френски/. След завършване на VIII клас полагат изпит по чужд език.
В IX клас се въвежда изучаване на ІІ чужд език в зависимост от желанието на учениците и възможностите на учебното заведение.
Обучението в този профил дава възможност на учениците да работят в студиа по: скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така се формират у тях знания и умения по съответния вид изкуства. Предметите история на изкуството, естетика, компютърна графика и дизайн подготвят учениците за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.
Арт салон “Ракурси”, открит в гимназията, се превърна в място за срещи на различни в гледните си точки авторски търсения. В него учениците имат възможност за откриване на изложби, което стимулира техните идеи и творческо себеизразяване.
За всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика /пленер/ в рамките на две учебни седмици /60 часа/.
Курсът на обучение завършва с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и изобразително изкуство. Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и втори учебен предмет, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
След завършване на гимназия учениците работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др. В програмата са заложени достатъчен брой часове за етюдиарне, което прави учениците добре подготвени за кандидатстване във висши училища.

Изкуства – “Музика” – VIII – XII клас
Срокът на обучение е пет години. Учебната програма предвижда индивидуално обучение по музикален инструмент: гъдулка, гайда, кавал, тамбура и вокално пеене по избор и задължително индивидуално обучение по пиано. Профилиращи предмети са: музика, български език и литература, І чужд език.Учениците завършват курса на обучение с полагане на Държавни зрелостни изпити по български език и литература и втори учебен предмет, избран от ученика. По избор учениците могат да положат и трети Държавен зрелостен изпит.
Учениците имат възможност за творчески изяви – участие в конкурси, надпявания, битови групи и оркестри, индивидуално представяне. Училищната база е подходяща за групово, индивидуално обучение и творчество. Преподавателският екип е от изявени творци в областта на народното пеене и народните инструменти.
Детският фолклорен ансамбъл се състои от оркестър и хор. Участниците са на възраст от 15 до 18 години. Ансамбълът е лауреат на национални и международни конкурси и фестивали. Има богата концертна дейност в България и чужбина, многократни записи в радиото и излъчване по Националната телевизия.
В часовете по специален предмет учениците развиват умение за солово изпълнение и знания за сценично поведение, повишават своя музикално-художествен вкус и критерии за самостоятелно ориентиране в звучащата среда.
Участието им в учебен хор и оркестър дава възможност да овладеят тънкостите на ансамбловото музициране. Теоретичните дисциплини, които изучават, са в помощ на общото музикално изграждане. Заниманията им по задължително пиано допринасят за контакт с класическата музика.
Младежкият вокален колегиум “Благовещение” е участвал в международни музикални фестивали. От две години е сформиран и духов оркестър.

Изкуства – “Хореография” – V – XII клас

Директор: Валентина Крачунова

Транспортни връзки:
автобуси № 1, 10, 10А, 14, 22, 23 40, 41, 48, 141, 148, 409
тролейбуси № 82, 82А, 83, 88

Адрес: гр. Варна, ул. "Атанас Георгиев" № 20,
Телефони: 052/622303; 052/622334; 052/622337;
e-mail: [email protected]
URL: http://nghni-varna.com/

30.11.2005, Училища