Пълномощно за разпореждане с недвижим имот


ДОЛУПОДПИСАНИЯТ .
...........................................................................................,
живущ в гр. ..............................................
ул.  .............“ N. ......, вх. ......, ет. ......, ап. ......,
ЕГН .............., лична карта ...  ............., издаден на .............. г.
от ............. на МВР гр. .............,
в качеството си на собственик на следния недвижим имот: ............................................................................................................................
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
..............................................................................................................................,
живущ в гр. ................................................ ул.  ...............“  ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....,

ЕГН ................, лична карта..............., издаден на .............. г. от ............... на МВР гр. ..............
 
със следните права:
Да продаде (закупи, дари, замени) от мое име и за моя сметка
гореописания недвижим имот за цена
от ................................... , на ..................................................................... ..
Да ме представлява пред надлежните съдебни и административни органи
във връзка с горецитираната сделка.

Настоящото пълномощно е валидно до ..........................................
 
 
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
 
(......................................)

01.01.2005, Договори и документи