ПРОТОКОЛ от Общо събрание на собствениците на Етажната собственост

име на ЕС: „ ………………………”, адрес: гр. София, район …………………, ул. …………………….., № ……….

Днес, …………….. 2010 г. от …………. часа, в гр. София, на адреса на ЕС,
при спазване на всички изисквания на ЗУЕС и подзаконовите нормативни актове, се проведе Общо събрание на собствениците, председателствано от УПРАВИТЕЛЯ на ЕС
(три имена) ……………………………………………………………………………
На събранието присъстваха следните членове на Етажната собственост:

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

  1. (три имена) …………………………………………………………………., като

пълномощник на ..............................................................................., собственик на обект (ап., ателие, гараж магазин) № …………, притежаващ ………….% ид.части от общите части на Етажната собственост

Общото събрание има необходимия кворум за провеждането му в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗУЕС 

Събранието се проведе при следния дневен ред:
1. Избор на протоколчик
2. Обсъждане на предложение от фирма МИРЕЛА- ЕООД, със седалище гр.София, ул. Ястребец № 9, ЕИК 130471646, представлявана от Управителя Мирослав Христов, за поставяне на фирмена реклама на фасадата на Етажната собственост.

По т.1 от дневния ред по предложение на Управителя на ЕС, за протоколчик на събранието единодушно бе избран
(три имена) ……………………..……………………………………....
По т.2 от дневния ред, Общото събрание на ЕС взе следното

РЕШЕНИЕ:
Дава своето съгласие фирма МИРЕЛА- ЕООД, със седалище гр.София, ул. Ястребец № 9, ЕИК 130471646, представлявана от Управителя Мирослав Христов, да постави светеща рекламна табела на фасадата на сградата на Етажната собственост, при спазване на конструктивните, техническите и законовите изисквания за монтаж и експлоатация на подобни рекламни съоръжения и срещу заплащането на месечен наем, при условията на сключен между страните договор за наем.

Настоящото Решение е взето с мнозинство от ………..% от представените на Общото събрание идеални части от общите части на Етажната собственост.

Протоколът е изготвен в съответствие с чл. 16, ал.6 от ЗУЕС.
Съобщение за изготвянето му е връчено на собствениците в срока по ал. 6 и по реда на чл. 13 от ЗУЕС.
Настоящият протокол не е оспорен от членове на общото събрание на ЕС

ПОДПИСИ:

1…………………………………………….
Управител на ЕС три имена и подпис

2. …………………………………………
Протоколчик на ОС- три имена и подпис

Вижте тук Закон за управление на Етажната собственост

14.02.2010, Договори и документи