Основно Училище "Георги Бенковски"

Вид училище: общообразователно,
            основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - само сутрин

Прием:

Приемът на ученици е само по една паралелка- непрофилирана

Директор: Данка Маринова Василева

Адрес: област: Ловеч, община: Тетевен, с. Рибарица, ул. "Захари Стоянов"№1;  
Телефон: 06902/ 23-25  
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища