Основно училище "Неофит Рилски"

Вид училище: общообразователно,
              основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици се извършва в две паралелки: непрофилирана и полуинтернатна група

Директор: Петя Василева Георгиева

Адрес: област: Ловеч, община: Луковит, с. Дерманци;   
Телефон: 06983/ 23-03;
e-mail: [email protected]

26.07.2010, Училища