Основно училище "Христо Ботев"

Вид училище: общообразователно,
                       основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение:
една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици се осъществява по паралелки: непрофилирана и група в общежитие / интернат

Директор: Красимира Георгиева Георгиева

Адрес: област Ловеч, с. Врабево, ул. "Георги Димитров"№108
Телефон: 06954/ 069542001; 06954/ 069542114
e-mail: [email protected]

23.07.2010, Училища