Основно Училище "Любен Каравелов"

Вид училище: общообразователно,
                         основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на Ученици се извършва в две паралелки: непрофилирана, полуинтернатна група

Директор: Анелия Спиридонова Подаяшка

Адрес: огбласт. Ловеч, с. Дебнево, ул. " Христо Чулев" № 26
Телефон: 06959/ 06959; 06959/ 2282
e-mail: [email protected]  

23.07.2010, Училища