Основно училище "Свети Климент Охридски"

Вид училище: общообразователно
основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Директор: Таня Иванова Ценкова-Станчева

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Княз Борис I" №25
Телефон: 094/ 600 324
e-mail: [email protected]

18.11.2009, Училища