Основно Училище "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно,
                         основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Прием на ученици в паралелки: Непрофилирана, Полуинтернатна група  

Директор: Иванка Иванова Миткова

Адрес: с. Борима, ул."Девети септември" № 84   
Телефон: 06953/ 2451
e-mail: [email protected]
URL: www.ou-borima.com

23.07.2010, Училища