Основно Училищв "Васил Левски"

Вид училище: общообразователно, основно (І - VІІІ клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:
Приемът на ученици ае извършва в две паралелки: непрофилирана, полуинтернатна група

Директор: Борислав Трифонов Томов

Адрес: област. Ловеч, с. Орешак, ул. "Кирил и Методий" № 1;  
Телефон: 06952/ 2557; 06952/ 2447  
e-mail: [email protected]

23.07.2010, Училища