Начално Училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Вид училище: общообразователно,
                      начално (І - ІV клас)

Смени на обучение: една смяна - целодневно

Прием:

Приема се извършва в непрофилирана паралелка, полуинтернатна или логопедична група

Директор: Борис Господинов Йовчев

Адрес: гр. Троян, ул. "Кирил и Методий" 13;
Телефон: 0670/ 6-27-76; 0670/ 6-23-14
e-mail: [email protected]

23.07.2010, Училища